Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

по автору "V A Antonchik"

Отсортировать по: Порядок: Результаты:

  • A El-Naghy; S A Krasnov; K D Tolstov; N P Andreeva; Z V Anzon; V I Bubnov; I Ya Chasnikov; G Zh Eligbaeva; L E Eremenko; A Sh Gaitinov; G S Kalyachkina; E K Kanygina; Ts I Shakhova; M Gitsok; M Haiduc; V Topor; V A Leskin; J A Salomov; F G Lepekhin; B B Simonov; M Karabova; M Totova; S Vokal; E Siles; V A Antonchik; S G Bogdanov; A Y Likhachev; V I Ostroumov; V G Bogdanov; V A Plyuschev; Z I Solovieva; M I Adamovich; M M Chernyavaski; S P Kharlamov; V G Larionova; N V Maslennikova; G I Orlova; N A Salmanova; M I Tretyakova; A V Belousov; M Sumbera; N I Kostanashvili; L Sardamba; R Togoo; D Tuvdendorzh; F A Avetyan; V M Krishchyan; M A Marutyan; L G Sarkisova; V R Sarkisyan; A El-Naghy; JINR, Dubna, USSR; S A Krasnov; JINR, Dubna, USSR; K D Tolstov; JINR, Dubna, USSR; N P Andreeva; JINR, Dubna, USSR; Z V Anzon; JINR, Dubna, USSR; V I Bubnov; JINR, Dubna, USSR; I Ya Chasnikov; JINR, Dubna, USSR; G Zh Eligbaeva; JINR, Dubna, USSR; L E Eremenko; JINR, Dubna, USSR; A Sh Gaitinov; JINR, Dubna, USSR; G S Kalyachkina; JINR, Dubna, USSR; E K Kanygina; JINR, Dubna, USSR; Ts I Shakhova; JINR, Dubna, USSR; M Gitsok; JINR, Dubna, USSR; M Haiduc; JINR, Dubna, USSR; V Topor; JINR, Dubna, USSR; V A Leskin; JINR, Dubna, USSR; J A Salomov; JINR, Dubna, USSR; F G Lepekhin; JINR, Dubna, USSR; B B Simonov; JINR, Dubna, USSR; M Karabova; JINR, Dubna, USSR; M Totova; JINR, Dubna, USSR; S Vokal; JINR, Dubna, USSR; E Siles; JINR, Dubna, USSR; V A Antonchik; JINR, Dubna, USSR; S G Bogdanov; JINR, Dubna, USSR; A Y Likhachev; JINR, Dubna, USSR; V I Ostroumov; JINR, Dubna, USSR; V G Bogdanov; JINR, Dubna, USSR; V A Plyuschev; JINR, Dubna, USSR; Z I Solovieva; JINR, Dubna, USSR; M I Adamovich; JINR, Dubna, USSR; M M Chernyavaski; JINR, Dubna, USSR; S P Kharlamov; JINR, Dubna, USSR; V G Larionova; JINR, Dubna, USSR; N V Maslennikova; JINR, Dubna, USSR; G I Orlova; JINR, Dubna, USSR; N A Salmanova; JINR, Dubna, USSR; M I Tretyakova; JINR, Dubna, USSR; A V Belousov; JINR, Dubna, USSR; M Sumbera; JINR, Dubna, USSR; N I Kostanashvili; JINR, Dubna, USSR; L Sardamba; JINR, Dubna, USSR; R Togoo; JINR, Dubna, USSR; D Tuvdendorzh; JINR, Dubna, USSR; F A Avetyan; JINR, Dubna, USSR; V M Krishchyan; JINR, Dubna, USSR; M A Marutyan; JINR, Dubna, USSR; L G Sarkisova; JINR, Dubna, USSR; V R Sarkisyan; JINR, Dubna, USSR (Institute of Physics Publishing, 1988-08-01)
  • B P Bannik; A El-Naghy; K D Tolstov; B U Ameeva; N P Andreeva; Z V Anzon; V I Bubnov; I J Chasnikov; G J Eligbaeva; L E Eremenko; A S Gaitinov; G S Kalyachkina; E K Kanygina; T I Shachova; M Haiduk; M Gitsok; V Topor; J A Salomov; R A Khoshmukhamedov; M Karabova; E Sile; M Totova; S Vokal; V A Antonchik; S D Bogdanov; A J Likhachev; V I Ostroumov; V G Bogdanov; V A Plyushchev; Z I Solovieva; A V Belousov; M Shumbera; N I Kastanashvili; L Serdamba; R Togoo; D Tuvdendorzh; B P Bannik; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; A El-Naghy; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; K D Tolstov; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; B U Ameeva; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; N P Andreeva; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; Z V Anzon; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; V I Bubnov; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; I J Chasnikov; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; G J Eligbaeva; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; L E Eremenko; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; A S Gaitinov; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; G S Kalyachkina; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; E K Kanygina; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; T I Shachova; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; M Haiduk; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; M Gitsok; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; V Topor; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; J A Salomov; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; R A Khoshmukhamedov; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; M Karabova; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; E Sile; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; M Totova; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; S Vokal; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; V A Antonchik; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; S D Bogdanov; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; A J Likhachev; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; V I Ostroumov; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; V G Bogdanov; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; V A Plyushchev; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; Z I Solovieva; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; A V Belousov; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; M Shumbera; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; N I Kastanashvili; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; L Serdamba; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; R Togoo; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR; D Tuvdendorzh; Inst. for Nucl. Res., Dubna, USSR (Institute of Physics Publishing, 1988-07-01)